Inloggen

Gegevensbeschermingsverklaring

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door:

Verwerkingsverantwoordelijke: Chrono24 GmbH (hierna “Chrono24”)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

E-mail:
Telefoon: +49 (0)721 96693-0
Fax: +49 (0)721 96693-990

De functionaris gegevensbescherming van Chrono24 is via bovenstaand adres o.v.v. Afdeling gegevensbescherming resp. via te bereiken.

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het beoogde doel daarvan

a) Tijdens het bezoek aan de website

Wanneer u de Chrono24-website bezoekt, stuurt de browser die u op uw apparaat gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt daarbij verzameld zonder uw tussenkomst en na 20 weken weer automatisch verwijderd:

 • het IP-adres van het gebruikte apparaat,
 • datum en tijdstip van het bezoek,
 • naam en URL van het geraadpleegde bestand,
 • de website die u voor uw bezoek geraadpleegd heeft (referrer-URL),
 • de sessie-ID,
 • de user-agent,
 • de gebruikte browser, indien van toepassing het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • ter waarborging van een vlotte werking van de website,
 • ter waarborging van een comfortabel gebruik van onze website en optimalisatie van ons platform,
 • ter waarborging en evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem,
 • ter herkenning en voorkoming van aanvallen op onze website alsmede
 • voor andere statistische en administratieve doeleinden.

De verzamelde gegevens worden uitdrukkelijk niet gebruikt om conclusies over u als persoon te trekken. In het geval van een aanval op onze netwerkinfrastructuur wordt uw geregistreerde IP-adres echter geanalyseerd om eventuele juridische claims in te dienen of te verdedigen.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG. Onze rechtmatige belangen vloeien voort uit voornoemde doeleinden voor gegevensverzameling.

Daarnaast maken we op onze website gebruik van cookies en analysediensten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de hoofdstukken 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Tijdens uw registratie als gebruiker van ons platform

Op ons platform kunnen zowel kopers en particuliere verkopers als commerciële handelaren een gebruikersaccount aanmaken. Voor het aanmaken van een gebruikersaccount zijn de onder i), ii) en iii) genoemde gegevens zonder meer vereist. Deze gegevens worden verwerkt,

 • om u als contractpartij te kunnen identificeren,
 • om contractuele relaties met u over het gebruik van ons platform en de daarop aangeboden diensten te bevestigen, te verwerken, te wijzigen en de inhoud ervan vast te stellen,
 • om de ingevoerde gegevens op hun geloofwaardigheid te controleren,
 • om contact met u op te nemen na eventuele vragen van uw kant en
 • om eventuele vorderingen jegens u te doen gelden.

De onder i), ii) en iii) genoemde gegevens worden op uw verzoek verwerkt en zijn voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor het gebruik van het platform en daarmee voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

Afhankelijk van het type gebruikersaccount heeft u gedeeltelijk de mogelijkheid op vrijwillige basis informatie te verstrekken. De verwerking van dergelijke vrijwillig verstrekte informatie is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG. Deze informatie dient om het contact met u te verbeteren en om eventuele vragen van uw zijde snel te kunnen beantwoorden.

Na verwijdering van uw gebruikersaccount worden uw gegevens automatisch gewist voor verder gebruik, tenzij wij op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit hoofde van HGB, StGB of AO) verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren of tenzij u conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG heeft ingestemd met een langere bewaartermijn.

i) myChrono24-gebruikersaccount

Om u als gebruiker (koper) te registreren en een gebruikersaccount aan te maken, zijn de volgende gegevens vereist:

 • een geldig e-mailadres en
 • een wachtwoord naar keuze.

Samen vormen zij de inloggegevens voor het gebruikersaccount.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra informatie te verstrekken:

 • uw voor- en achternaam,
 • een profielfoto,
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land) en
 • uw telefoonnummer.
ii) Particuliere verkoper

Om als particuliere verkoper advertenties te plaatsen, heeft u een gebruikersaccount nodig (zie i)). Om een advertentie op het platform te plaatsen, zijn de volgende gegevens zonder meer vereist:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land) en
 • uw telefoonnummer.
iii) Handelaar

Om u als handelaar te kunnen registreren, dient u de volgende gegevens zonder meer in te vullen:

 • uw bedrijf,
 • een contactpersoon (voor- en achternaam),
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land),
 • een telefoonnummer,
 • een geldig e-mailadres,
 • een gebruikersnaam naar keuze en
 • een wachtwoord naar keuze.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra informatie te verstrekken:

 • een faxnummer,
 • een mobiel telefoonnummer en
 • een internetadres.

c) Wanneer u gebruikmaakt van de berichtentools op ons platform

Als geregistreerde gebruiker bieden wij u de mogelijkheid om met ons of met een handelaar/koper/particuliere verkoper te communiceren via een interne berichtentool op de website en het platform. Om gebruik te kunnen maken van deze interne berichtentool op het platform, dient u zich te registreren (zie 2. b) ).

In het kader van het gebruik van onze interne berichtentool op het platform worden uw verzonden berichten door ons zowel automatisch als handmatig gescand en geanalyseerd. Dit doen we

 • om fraude te voorkomen,
 • om onrechtmatige handelingen en schendingen van onze algemene voorwaarden aan het licht te brengen
 • en om de communicatiemiddelen en de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG. De gegevensverwerking voor voornoemde doeleinden wordt beschouwd als een erkend rechtmatig belang in de zin van de AVG.

U kunt uw verzonden en ontvangen berichten zelf beheren en op verzoek door ons laten verwijderen. Ondanks uw verzoek tot verwijdering kunnen we in het geval van een poging tot fraude, een onrechtmatige daad of schending van de algemene voorwaarden op grond van ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG de betreffende berichten blijven bewaren ten behoeve van de bewijsvoering en het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

d) Automatisch aanmaken van een klantprofiel

Wanneer u ons platform als geregistreerde gebruiker/handelaar gebruikt, maken we naast een gebruikersaccount ook een klantprofiel aan. Om er zeker van te zijn dat u alleen informatie ontvangt die voor u interessant zou kunnen zijn, delen we uw klantprofiel onder een bepaalde categorie in en vullen we dit aan met aanvullende informatie. Hiervoor gebruiken we:

 • informatie over u als persoon (bijv. de gegevens uit uw klantprofiel),
 • informatie over hoe lang u al lid bent,
 • statistische gegevens (bijv. hoe vaak u welke functies van de website gebruikt) en
 • de geschiedenis van de bezochte advertenties, merken en aanbieders.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • voor statistische analyses,
 • voor marktonderzoek,
 • om het platform soepel te laten functioneren en het naar onze inzichten in te richten,
 • om u persoonlijke aanbiedingen te doen en
 • om u reclame toe te zenden die gebaseerd is op uw daadwerkelijke of vermeende interesses en om u zodoende niet lastig te hoeven vallen met nutteloze reclame.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG. De gegevensverwerking voor voornoemde doeleinden wordt beschouwd als een erkend rechtmatig belang in de zin van de AVG.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel of de evaluatie en personalisatie van onze diensten en advertenties, kunt u dit te allen tijde aangeven door op deze link te klikken. We stoppen dan de verwerking van uw gegevens meteen en verwijderen uw gebruikersprofiel onmiddellijk, tenzij u heeft ingestemd met verdere opslag conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG.

U kunt uw bezwaar ook te allen tijde per e-mail aan sturen.

e) Bij het gebruik van Trusted Checkout

Om via onze Trusted Checkout-dienst een koopovereenkomst met handelaren op te zetten en af te sluiten, heeft u eerst een gebruikersaccount nodig (zie 2.b)i) ). U dient daarbij de volgende gegevens in te vullen:

 • uw voor- en achternaam,
 • uw adres (straat, postcode, plaats, land) en
 • uw telefoonnummer.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om de contractsluitende partij van de handelaar te controleren en te identificeren,
 • ondersteuning bij het opstellen en inhoudelijk specificeren en afwikkelen van koopovereenkomsten, alsmede
 • om contact met u op te nemen na eventuele vragen van uw kant.

Wanneer u een offerte aanvraagt bij een handelaar of een koopovereenkomst sluit met een handelaar, geven wij uw persoonlijke gegevens aan de betreffende handelaar voor voornoemde doeleinden door.

De verwerking van voornoemde gegevens vindt plaats op uw verzoek en is voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor het gebruik van het platform en daarmee voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

f) Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief

Indien u overeenkomstig artikel 6, lid 1 zin 1 sub a AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze gepersonaliseerde nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, hebben we alleen uw e-mailadres nodig.

Om de inhoud van de nieuwsbrief op uw interesses af te stemmen, kan op basis van de over u verzamelde persoonsgegevens een klantprofiel worden aangemaakt. Persoonlijke aspecten, zoals voorkeuren, interesses, aankoopbeslissingen, favoriete aankooptijdstippen enz. die voortvloeien uit eerdere bestellingen, worden daarbij automatisch verwerkt en geanalyseerd op een manier waardoor voor u relevante aanbiedingen voorspeld kunnen worden. Deze profilering kan ook zonder toestemming op grond van gerechtvaardigde belangen plaatsvinden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG (zie paragraaf 2.c) ).

Wij kunnen uw e-mailadres zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken om u informatie toe te sturen over soortgelijke producten van ons bedrijf, op voorwaarde dat u een bestaande klant bent en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG. De verwerking van uw e-mailadres voor direct-marketing wordt in het kader van de AVG als een erkend rechtmatig belang.

In beide gevallen kunt u zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link onder aan elke nieuwsbrief. U kunt uw verzoek tot afmelding ook te allen tijde per e-mail aan sturen.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken we de tool Mailchimp van The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Dit bedrijf heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield.
Meer informatie over gegevensverwerking door de aanbieder vindt u via https://mailchimp.com/legal/privacy/.

g) Wanneer u gebruikmaakt van ons contactformulier

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan bieden wij u de mogelijkheid via een formulier op de website contact met ons of een handelaar/particuliere verkoper op te nemen. Mocht u een vraag aan een handelaar of particuliere verkoper hebben, dan sturen we uw contactgegevens aan hen door. Om gebruik te kunnen maken van het contactformulier, zijn de volgende gegevens vereist:

 • een geldig e-mailadres en
 • een concrete vraag resp. verzoek.

De vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om u te kunnen identificeren,
 • om uw vraag te kunnen beantwoorden en
 • eventueel door te sturen naar de betreffende handelaar/particuliere verkoper.

U kunt bovendien op vrijwillige basis uw naam en telefoonnummer achterlaten. Zo zijn wij in staat uw vraag sneller te beantwoorden.

In het kader van het gebruik van ons contactformulier wordt uw verzonden bericht eventueel door ons gescand en geanalyseerd. Dit doen we om fraude te voorkomen en ter verbetering van onze communicatie met en diensten voor de klant.

De verwerking vindt plaats op uw verzoek en is voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG. Bovendien is de gegevensverwerking in het kader van het contactverzoek gebaseerd op onze rechtmatige belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Deze vloeien ook voort uit de hiervoor genoemde doeleinden.

De persoonlijke gegevens die wij tijdens het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na de verwerking van uw aanvraag automatisch gewist.

h) Door te reageren in ons magazine

U heeft de mogelijkheid, in ons magazine op https://www.chrono24.nl/magazine/ te reageren op de artikelen die u daar aantreft. Om een reactie achter te laten, hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • uw naam,
 • een geldig e-mailadres en
 • de reactie.

Het reageren op een artikel geschiedt op vrijwillige basis. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw reactie te publiceren en andere gebruikers in de gelegenheid te stellen hierop te reageren of hiertegen bezwaar te maken. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen en eventuele rechtsovertredingen te vervolgen.

De verwerking van uw gegevens geschiedt op basis van onze rechtmatige belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG.

Voor het plaatsen van een opmerking in ons magazine gebruiken we de dienst Disqus van Disqus, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103.
Meer informatie over gegevensverwerking door de aanbieder vindt u via https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

i) Klantenbeoordelingen via Trustpilot

Uw mening over onze producten en diensten is erg belangrijk voor ons. Vandaar dat wij u de mogelijkheid bieden om ons platform te beoordelen via www.trustpilot.com de Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. Stock, 1112 Kopenhagen K, Denemarken; hierna genoemd 'Trustpilot'). Als u een beoordeling afgeeft, wordt deze op onze website en op de website van Trustpilot getoond. Wij behouden ons echter het recht voor de beoordeling te verwijderen of niet te publiceren.

Nadat uw aankoop met succes is afgerond, ontvangt u van ons een e-mail met het verzoek ons platform en onze diensten te beoordelen. In deze e-mail staat een 'Business Generated Link' van Trustpilot die u doorverwijst naar Trustpilot waar u een beoordeling over uw transactie kunt afgeven. Deze 'Business Generated Link' bevat uw voor- en achternaam, uw land van herkomst (bijv. Nederland), uw e-mailadres en het transactie-ID. Als u de link heeft aangeklikt, worden uw persoonsgegevens verzonden naar Trustpilot zodat wij uw beoordeling aan uw aankoop kunnen koppelen en de echtheid van de beoordeling kunnen vaststellen.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Trustpilot voor het gebruik van de analysedienst. Via deze overeenkomst garandeert Trustpilot dat de gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensverwerking worden verwerkt en dat de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.

Daarnaast kunnen beoordelingen die rechtstreeks bij Trustpilot zijn ingediend ook op onze website worden gepubliceerd, nadat de echtheid is vastgesteld.

De gegevensverwerking in het kader van de klantenbeoordeling via Trustpilot vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, sub f AVG. Op deze manier willen wij waarborgen dat de opzet van onze website aansluit bij de behoefte en kan worden geoptimaliseerd.

Meer details over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door Trustpilot kunt u vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Trustpilot .

j) Registratie van persoonsgegevens van derden

Het kan voorkomen dat gebruikers persoonsgegevens van derden aan ons doorgeven (bijv. bevoegde vertegenwoordigers, contactpersonen, andere rekeninghouders). Indien persoonsgegevens niet worden geregistreerd bij de betrokkene zelf maar uitsluitend bij onze gebruikers voor derden, is het onze contractuele partners uitsluitend toegestaan deze gegevens te gebruiken indien de desbetreffende derde hiervan op de hoogte is. Hiertoe dient hij te worden geïnformeerd over ons als verwerkingsverantwoordelijke en dient vermeld te worden om welke gegevens en welk doel het gaat. Voor het overige is deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens ook van toepassing op de betrokken derden indien de informatie niet uitsluitend relevant is voor de contractuele partners. Dit betreft met name informatie over ons als verwerkingsverantwoordelijke en onze functionaris gegevensbescherming alsmede de informatie over de rechten van betrokkenen. In het uitzonderlijke geval waarin wij contactgegevens van een betrokkene ontvangen, zullen wij hem daar onmiddellijk over berichten. In de regel vragen wij echter geen contactgegevens op van derden. Wij gebruiken de gegevens van derden uitsluitend voor het beoogde doel (bijv. om contact op te nemen of voor de afwikkeling van de betaling via het opgegeven rekeningnummer). De gegevens van betrokken derden worden uiterlijk verwijderd zodra de gegevens van de vermelde persoon worden verwijderd of wanneer deze de desbetreffende gegevens wijzigt of verwijdert. De verwerking van de gegevens van betrokken derden gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG vindt plaats om onze contractuele partners in staat te stellen derden te betrekken.

3. Doorgeven van gegevens

We geven uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden door wanneer:

 • u op grond van artikel 6, lid 1, zin 1 sub a AVG hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven,
 • hiervoor op grond van art. 6, lid 1, zin 1 sub c AVG een wettelijke verplichting bestaat en
 • dit noodzakelijk is voor het doen gelden of verdedigen van rechtsvorderingen op grond van art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarwegend belang heeft dat zozeer bescherming verdient dat uw gegevens niet doorgegeven mogen worden.

4. Zichtbaarheid van uw gegevens voor derden

a) Als gebruiker en particuliere verkoper

De persoonsgegevens uit uw gebruikersaccount (myChrono24, zie onder 2.b) i en ii) ) zijn niet zichtbaar voor derden wanneer u geen advertenties op het platform geplaatst heeft. Wanneer u als particuliere verkoper advertenties op het platform plaatst, kunnen zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers uw gegevens op het platform pas inzien wanneer u hiervoor overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

b) Als handelaar

Wanneer u als handelaar geregistreerd bent en advertenties op het platform plaatst, zijn uw gegevens voor zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers zichtbaar (overeenkomstig lid 2. b) iii)). U kunt de zichtbaarheid van uw gegevens al tijdens de registratie en later in uw profiel beperken, zodat uw adres niet zichtbaar is.

De gegevens van handelaren worden in het kader van het gebruik van het platform verplicht gepubliceerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 sub b AVG voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Chrono24 en de handelaar.

5. Cookies en pixels

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies en pixels (ook wel trackingpixels genoemd) om het gebruik van onze website statistisch te analyseren en te evalueren of we de website voor gebruikers kunnen optimaliseren (zie paragraaf 6.). Ze stellen ons in staat een hernieuwd bezoek aan onze website automatisch te herkennen.

De verwerking van uw gegevens door cookies en pixels voor de hiervoor genoemde doeleinden geschiedt conform art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG op grond van onze rechtmatige belangen en die van derden. Deze moeten in de zin van de hierboven genoemde voorschriften als rechtmatig worden beschouwd.

a) Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die tijdens uw bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In de cookie wordt informatie opgeslagen over het specifieke gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat we hierdoor meteen uw identiteit kunnen achterhalen.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om onze website eenvoudiger en aangenamer vorm te geven. Zo gebruiken we zogenaamde sessiecookies om bijvoorbeeld te herkennen of u bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht en of u al bent ingelogd bij uw gebruikersaccount. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u onze website verlaat.

Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw apparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Wanneer u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, dan zal deze automatisch herkennen dat u de site al hebt bezocht en welke zoekopdrachten en instellingen u heeft uitgevoerd, zodat u deze niet opnieuw hoeft uit te voeren.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies niet op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat bepaalde functies van onze website niet gebruikt kunnen worden.

b) Pixels

Pixels, ook wel trackingpixels genoemd, zijn GIF-bestanden van 1x1 pixel die tijdens een bezoek aan een website in afbeeldingen, maar ook in e-mails e.d. verstopt kunnen worden. Ook pixels zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

De pixels sturen uw IP-adres, de referrer-URL van de bezochte website, het tijdstip waarop de pixel gedownload is, de gebruikte browser en reeds bestaande cookiegegevens naar een server. Dit stelt ons in staat om bereikmetingen en andere statistische analyses uit te voeren die erop gericht zijn ons platform en ons aanbod te optimaliseren.

De meeste browsers accepteren pixels automatisch. Door de juiste tools of invoegtoepassingen voor uw browser toe te passen, kunt u het gebruik van pixels op onze pagina's voorkomen (bijv. de “AdBlock”-invoegtoepassing voor Firefox).

6. Analysetools

a) Trackingtools

De hierna opgesomde en door ons gebruikte trackingtools worden ingezet op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Met de gebruikte trackingtools willen we er allereerst zeker van zijn dat onze website is ontworpen om aan de eisen te voldoen en voortdurend kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast zetten we trackingtools in om het gebruik van onze website statistisch te analyseren en te evalueren en om te kijken hoe we de website voor gebruikers kunnen optimaliseren. Deze belangen worden in de zin van voornoemde bepaling als rechtmatig beschouwd.

De afzonderlijke doeleinden en datacategorieën van de verschillende trackingtools treft u hieronder aan.

i) Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om onze pagina's naar de wensen van gebruikers in te richten en voortdurend te optimaliseren. In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie onder 5) ingezet. De door de cookie verzamelde informatie over uw bezoek aan de deze website, waaronder

 • browsertype en versie,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • de referrer-URL (eerder bezochte website),
 • de hostnaam van het bezoekende apparaat (IP-adres),
 • en het tijdstip van het verzoek aan de server,

worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

De informatie wordt ingezet om het gebruik van de website te evalueren, rapportages over de activiteit op de pagina's op te stellen en om verdere diensten aan te kunnen bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en een vraaggestuurd ontwerp van deze internetpagina's. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens ons bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval gekoppeld aan andere gegevens op de servers van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat identificatie niet mogelijk is (IP-maskering).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt daarnaast voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door een invoegtoepassing voor uw browser te downloaden en te installeren .

Als alternatief voor de invoegtoepassing kunt u, met name voor browsers op mobiele apparaten, ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om voortaan te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website worden verzameld. De opt-out-cookie geldt uitsluitend voor deze browser en onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u de cookies van deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Help-functie van Google Analytics .

ii) Google Adwords Conversion Tracking

Wij gebruiken Google Conversion Tracking ook om het gebruik van onze website statistisch te analyseren en te evalueren hoe we onze diensten kunnen optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie (zie paragraaf 5) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt. Google is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

De cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u te identificeren. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is geleid.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is omgeleid naar een pagina met een conversietag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u verhinderen dat de daarvoor benodigde cookie wordt geplaatst - bijvoorbeeld met behulp van een instelling in uw browser die het automatisch plaatsen van cookies deactiveert. U kunt conversiecookies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google met betrekking tot conversiecookies vindt u hier .

iii) VWO (Visual Web Optimizer)

Daarnaast maken we gebruik van VWO. Hierbij gaat het om een webanalysedienst van Wingify Software Pft. Ltd . Met behulp van deze dienst zijn we in staat om A/B- en Multivariate-tests uit te voeren, waardoor we kunnen zien welke versie van onze website gebruikers verkiezen. VWO gebruikt hiervoor cookies (zie paragraaf 5) die o.a. uw IP-adres opslaan. Deze gegevens worden door VWO geanonimiseerd verzonden naar een server in India. VWO slaat geen kenmerken op waarmee een specifiek persoon geïdentificeerd kan worden en verwerkt deze evenmin.

U kunt het verzamelen en verwerken van gegevens die betrekking hebben op uw toekomstig gebruik van onze website door VWO te allen tijde deactiveren. Daarbij wordt een opt-out-cookie gebruikt. Hiermee geeft u aan dat u niet meewerkt aan de gegevensverwerking door VWO. Informatie wordt niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat of tenzij derden de gegevens namens ons verwerken (bijvoorbeeld een datacenter).

Meer informatie over gegevensbescherming bij VWO en hoe de dienst precies werkt vindt u in hun Gegevensbeschermingsverklaring .

iv) Hotjar

We maken op onze website tevens gebruik van analysedienst Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Hotjar is een hulpmiddel voor het analyseren van gebruikersgedrag. Met behulp van Hotjar kunnen we het gedrag van bezoekers aan onze website meten en evalueren (bijvoorbeeld muisbewegingen, klikken, scrollhoogte etc.).

Hiervoor plaatst Hotjar cookies (zie paragraaf 5) op de apparaten van de bezoekers aan de website waarin geanonimiseerde informatie over de bezoekers opgeslagen wordt zoals de gebruikte browser, het besturingssysteem en de lengte van het bezoek.

U kunt deze gegevensverwerking door Hotjar voorkomen door het gebruik van cookies in de instellingen van uw webbrowser uit te schakelen en reeds actieve cookies te verwijderen. Een andere manier om gegevensverwerking door Hotjar te voorkomen is om de “Do-Not-Track”-functie in uw browser te activeren. Hier leest u hoe u deze functie kunt instellen.

v) Bing Ads

We maken gebruik van Bing Universal Event Tracking (UET) van Microsoft Bing Ads. Hierbij gaat het om een dienst van Microsoft Corporation (“Microsoft”). Deze stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer zij onze website bereiken via een advertentie van Bing Ads.

Als u onze website bezoekt via een advertentie van Bing Ads, wordt er een cookie (zie paragraaf 5) op uw computer geplaatst. Onze website bevat een Bing UET-tag. Dit is een code die wordt gebruikt in combinatie met de cookie om een aantal niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Daartoe behoren onder andere de duur van het bezoek aan de website, de bezochte pagina's van de website en de advertentie waarmee de gebruiker op de website beland is. Er worden geen gegevens over uw identiteit verzameld.

Deze informatie wordt naar een server van Microsoft in de VS verstuurd en daar gedurende maximaal 180 dagen opgeslagen. Microsoft is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing .

Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Microsoft .

vi) MaxMind

Ter voorkoming van fraude sturen wij uw IP-adres en informatie over uw apparaat door aan MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, Verenigde Staten, hierna "MaxMind" genoemd). Uw gegevens worden daarbij naar een server van MaxMind in de VS verstuurd en daar opgeslagen. MaxMind is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is. We ontvangen een statistische analyse van IP-adressen, apparaten en locaties die we gebruiken om pogingen tot fraude op te sporen en te voorkomen.

Wij verwerken uw gegevens op deze manier uitsluitend met dit doel. Wanneer u de website verlaat, worden de gegevens verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot MaxMind vindt u hier .

U kunt het gebruik van geolokalisatie weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen gebruiken.

vii) Crashlytics

Onze mobiele app maakt gebruik van het analyseprogramma crashlytics van Google Ireland Limited, gevestigd in Ierland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (hierna: "Crashlytics"). Crashlytics verzamelt gegevens over het gebruik van de app, met name gegevens die betrekking hebben op systeemcrashes en foutmeldingen. Hierbij wordt informatie over het apparaat, de geïnstalleerde versie van de app en andere informatie gebruikt die kan helpen bij het oplossen van bugs, met name met betrekking tot de combinatie van de software en de hardware van de gebruiker. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf .

In de privacy-instellingen van onze mobiele app kunt u het gebruik van Crashlytics deactiveren.

b) Targetingtools

De hierna opgesomde en door ons gebruikte targetingtools worden ingezet op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Door de gebruikte targeting willen we ervoor zorgen dat u alleen reclame op uw apparaten ontvangt die gericht is op uw werkelijke of vermoedelijke interesses. Deze belangen worden in de zin van voornoemde bepaling als rechtmatig beschouwd.

De afzonderlijke doeleinden en datacategorieën van de verschillende targetingtools treft u hieronder aan.

i) Google Adwords Remarketing

We maken gebruik van Google Remarketing Tags. Dit zijn diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google”). Google maakt gebruik van cookies (zie paragraaf 5), die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw bezoek aan onze website geanalyseerd kan worden. De door de cookie verzamelde gegevens over het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

De laatste drie cijfers van het IP-adres worden vervolgens door Google ingekort, waardoor een eenduidige identificatie van het IP-adres niet meer mogelijk is. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapportages over de activiteit op de pagina's op te stellen en om verdere diensten aan te kunnen bieden rond het gebruik van de website en internet in het algemeen.

Deze informatie kan door Google ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Derden, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker op onze website. Uw IP-adres wordt door Google in geen geval gekoppeld aan andere gegevens op de servers van Google. Het toekomstig verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde worden uitgeschakeld. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar de Google Advertising opt-out-pagina te gaan.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Meer informatie over de voorwaarden van Google vindt u hier .

ii) Google Double Click

Op onze website wordt met behulp van cookies (zie paragraaf 5) informatie verzameld en geanalyseerd om de getoonde advertenties te optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van targetingtechnologie van Google Inc. (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Deze technologie stelt ons in staat advertenties te tonen die aansluiten bij uw individuele interesses. De gebruikte cookies verzamelen bijvoorbeeld informatie over de producten waarin u geïnteresseerd bent. Op basis van deze informatie kunnen wij ook aanbiedingen op pagina's van derden tonen die specifiek op uw interesses zijn afgestemd. Deze zijn namelijk gebaseerd op uw gedrag. Het verzamelen en analyseren van uw gebruikersgedrag geschiedt uitsluitend onder pseudoniem, waardoor we niet in staat zijn u te identificeren. Deze informatie wordt zeker niet gecombineerd met uw persoonlijke gegevens.

Google is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

De cookie wordt na 30 automatisch verwijderd.

Bij de advertentie-instellingen van Google kunt u instellingen aanbrengen voor het weergeven van advertenties op basis van uw interesses.

Meer informatie en de voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot advertenties en Google vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring en gebruiksvoorwaarden van Google .

iii) Facebook Custom Audiences

Daarnaast maken we gebruik van Facebook Website Custom Audiences van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). Hierbij gaat het om een marketingdienst van Facebook. Deze dienst stelt ons in staat om gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties te tonen op Facebook voor bepaalde groepen gepseudonimiseerde bezoekers van onze website die ook Facebook gebruiken.

Onze website bevat een Facebook Custom Audience-pixel. Dit is een Java Script-code die wordt gebruikt om niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, de gebruikte browser en de bron- en doelpagina's. Deze informatie wordt naar een server van Facebook in de VS verstuurd. Facebook is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zodat een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

Daar wordt automatisch gecontroleerd of u een Facebook-cookie hebt opgeslagen. De Facebook-cookie bepaalt automatisch of u tot de doelgroep behoort die voor ons interessant is. Als u tot de doelgroep behoort, tonen wij de bijbehorende advertenties op Facebook. Tijdens dit proces wordt u noch door ons, noch door Facebook persoonlijk geïdentificeerd door het combineren van de gegevens.

U kunt op de website van Facebook bezwaar maken tegen het gebruik van de dienst Custom Audiences. Nadat u bent ingelogd op uw Facebook-account, komt u bij de instellingen voor Facebook-advertenties.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook .

iv) Criteo

Deze website maakt gebruik van de technologie van Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Samen met Criteo bepalen we het doel en de middelen van de verwerking en zijn we daarom medeverantwoordelijk voor de verwerking.

De technologie van Criteo stelt ons in staat onze reclamecampagnes en -inhoud te analyseren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. Hiervoor worden cookies gebruikt. De met Criteo-technologie verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de eigenaar van het pseudoniem. Criteo gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen doen door middel van gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers). Gegevens worden op generlei andere wijze gebruikt of met derden gedeeld. Meer informatie over de technologie van Criteo leest u in het privacybeleid van Criteo .

Door gebruik te maken van Criteo worden ook andere pixels geladen van partners van Criteo. Hier vindt u een overzicht van alle publishers en netwerken, waarvan pixels gebruikt worden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de analyse van uw gepseudonimiseerde surfgedrag. Via de volgende link van Criteo vindt u een handleiding om de dienst van Criteo te deactiveren.

Houd er rekening mee dat wanneer u gepersonaliseerde advertenties van Criteo en andere aanbieders uitschakelt, u desondanks advertenties blijft zien die mogelijk minder aansluiten bij uw interesses of surfgedrag.

v) CrossEngage

Op onze website wordt met behulp van cookies (zie paragraaf 5) door onze dienstverlener CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlijn) informatie verzameld en geanalyseerd over uw bezoek aan onze website. Dit stelt ons in staat onze marketing optimaal op uw werkelijke of vermoedelijke interesses af te stemmen en u op andere websites of andere kanalen reclame te tonen.

Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u dit voorkomen door een e-mail te sturen naar optout@crossengage.io waarin u bezwaar maakt tegen het in de toekomst verzamelen en gebruiken van gegevens. Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot CrossEngage vindt u hier .

7. Social media plug-ins

Om ons bedrijf bekender te maken, maken wij op grond van art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG op onze website gebruik van social media plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+ en Instagram. Het onderliggende marketingdoeleinde moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor het feit dat de verzamelde gegevens overeenkomstig de voorschriften verwerkt worden, ligt bij de desbetreffende aanbieder.

De integratie van de social-mediaknoppen verloopt via een zelf ontwikkelde methode die voorkomt dat een koppeling met een sociaal netwerk tot stand wordt gebracht wanneer u een pagina bezoekt met een social-mediaknop erop, zonder dat u deze aanklikt. Dit betekent dat informatie pas naar het sociale netwerk wordt verzonden wanneer u de knop ook daadwerkelijk gebruikt.

a) Facebook

Ons platform maakt gebruik van social media plug-ins van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) om het gebruik ervan te personaliseren. Hiervoor gebruiken we de “VIND IK LEUK”- of “DELEN”-knop. Dit is een dienst van Facebook.

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden en op de website weergegeven.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebook-account hebt of niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (incl. uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Facebook in de VS verstuurd en daar opgeslagen.

Wanneer u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Facebook-account. Wanneer u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop “VIND IK LEUK" of “DELEN" te drukken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en getoond aan uw Facebook-vrienden.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van Facebook-pagina's. Hiervoor maakt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website met betrekking tot de aan u op Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en andere aan het gebruik van Facebook verbonden diensten aan te bieden.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde informatie aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmelden.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw relevante rechten en mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyrichtlijnen van Facebook.

b) Twitter

Onze internetpagina's bevatten plug-ins van de microblogdienst Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland; hierna “Twitter”). De plug-ins van Twitter (Tweet-button) herkent u aan het Twitter-logo op onze pagina. Hier vindt u een overzicht van Tweet-buttons.

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Twitter. Twitter ontvangt een seintje dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de “tweet-knop” van Twitter klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina's tonen op uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter een bezoek aan een van onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Twitter.

Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelt aan uw account, dient u uit te loggen bij uw Twitter-account.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter .

c) Google+

Op onze website gebruiken we zogenaamde plug-ins van het sociale netwerk Google Plus, een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). De plug-ins zijn bijvoorbeeld te herkennen aan knoppen met het teken “+1” op een witte of gekleurde achtergrond. Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Google en hoe ze eruitzien.

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Google. De inhoud van de plug-in wordt door Google direct naar uw browser verzonden en op de website weergegeven. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Google informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Google Plus-profiel hebt of niet bij Google Plus bent aangemeld. Deze informatie (incl. uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Wanneer u ingelogd bent bij Google Plus, kan Google uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Google Plus-profiel.

Wanneer u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop “+1" te drukken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Google Plus gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw relevante rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyrichtlijnen van Google.

Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde informatie aan uw Google Plus-profiel koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Google Plus afmelden. Met behulp van add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld de scriptblocker “NoScript” (http://noscript.net/ ), kunt u voorkomen dat plug-ins van Google hun werk doen.

d) Instagram

Op onze website worden ook zogenaamde social plug-ins (“plug-ins”) van Instagram gebruikt, een product van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”).

De plug-ins zijn te herkennen aan het Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera".

Als u een pagina van onze website met een dergelijke plug-in bezoekt en u activeert deze plug-in zelf, dan brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram direct naar uw browser verzonden en op de website weergegeven. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Instagram informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Instagram-profiel hebt of niet bij Instagram bent aangemeld.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Instagram in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Wanneer u ingelogd bent bij Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Wanneer u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de “Instagram”-knop te drukken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen.

De informatie wordt bovendien op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde informatie aan uw Instagram-account koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Instagram afmelden.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram.

8. Verzendtool voor e-mails

Met het oog op de verzending van transactie- en servicemails geven wij uw e-mailadres door aan e-mail-verzendservices. Wij maken gebruik van de volgende serviceproviders:

a) Mailgun

Wij maken gebruik van de tool Mailgun van de firma Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, VS. De firma neemt deel aan het EU-VS Privacy Shield en garandeert de inachtneming van de EU-normen voor gegevensbescherming.
Meer informatie over gegevensverwerking door de aanbieder vindt u op https://www.mailgun.com/privacy-policy .

b) Sparkpost

Wij maken gebruik van de tool Sparkpost van de firma Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, VS. De firma neemt deel aan het EU-VS Privacy Shield en garandeert de inachtneming van de EU-normen voor gegevensbescherming.
Meer informatie over gegevensverwerking door de aanbieder vindt u op https://www.sparkpost.com/policies/privacy/ .

De gegevensverwerking in het kader van de verzending van transactie- en servicemails vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, p. 1, sub f AVG. Daarmee willen wij een op de vraag afgestemde automatisering van communicatieprocessen verzekeren, met name bij door u georganiseerde acties of om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van veiligheidsrelevante informatie.

9. Rechten als betrokkene

U heeft het recht:

 • conform art. 7, lid 3 AVG te allen tijde uw eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Hierdoor is het ons niet meer toegestaan gegevens te verwerken op basis van uw eerdere toestemming;
 • conform art. 15 AVG om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. U kunt in het bijzonder verzoeken om informatie over het doel van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens en ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle gedetailleerde informatie over deze gegevens;
 • conform art. 16 AVG om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te verlangen;
 • conform art. 17 AVG om te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • conform art. 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als u de juistheid van de gegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is, maar u niet akkoord gaat met de verwijdering en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u wel om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of wanneer u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • conform art. 20 AVG om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen en
 • conform artikel 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw eigen woonplaats of de plaats waar uw werk of ons hoofdkantoor gevestigd is.

10. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van rechtmatige belangen in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 21 AVG, mits daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar betrekking heeft op direct-marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen respecteren zonder een specifieke situatie te verlangen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen aan .

11. Veiligheid van de gegevens

Op onze website passen we de algemeen bekende TLS-procedure (Transport Layer Security) toe in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. TLS is een veilige en bewezen standaard die bijvoorbeeld ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een veilige TLS-verbinding aan de extra s na http (d.w.z. https://..) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje dat onder in uw browser zichtbaar is.

We nemen daarnaast gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Op basis van technologische ontwikkelingen passen wij onze veiligheidsmaatregelen vanzelfsprekend voortdurend aan.

Als u zich bij ons als gebruiker registreert, heeft u uitsluitend toegang tot uw gebruikersaccount na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster na afloop van uw bezoek te sluiten, met name wanneer u uw computer met anderen deelt.

Ook de veiligheid van onze bedrijfsinterne gegevens nemen we uiterst serieus. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde dienstverleners hebben een geheimhoudingsplicht en dienen de bepalingen in de regelgeving rond gegevensbescherming na te leven.

12. Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is momenteel geldig en dateert uit juli 2019.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en diensten daarop of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële eisen, kan het nodig zijn om deze verklaring van gegevensbescherming te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde worden opgevraagd en geprint op

https://www.chrono24.nl/info/datenschutz.htm